Hoạt động công đoàn

Lãnh đạo Công đoàn Cao su VN, Cao su Chư Păh cùng CBCN Nông trường Hà Tây tại lễ bàn giao